Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KP Adviseurs BV

Artikel 1 - Algemeen

1. Deze  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle  overeenkomsten   tussen KP Adviseurs BV., geregistreerd onder Handelsregisternummer 30203750 gevestigd te Lopik en zijn opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door
KP Adviseurs BV.

2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst  zijn voor KP Adviseurs BV slechts bindend, indien
KP Adviseurs BV daarmee  schriftelijk of elektronisch instemt.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KP Adviseurs BV, zijn opdrachtgeverschap over te dragen aan een andere partij.

Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, waaronder begrepen offertes, van KP Adviseurs BV zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie.

2. Offertes van KP Adviseurs BV zijn 30 dagen geldig en worden uitgebracht onder voorbehoud van typ- en afdrukfouten. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke uiting hiervan door KP Adviseurs BV.

3. Raamovereenkomsten worden gesloten voor de duur van een jaar en telkens verlengd voor de periode van een jaar, tenzij de overeenkomst in ieder geval een maand voor het begin van de nieuwe periode schriftelijk wordt opgezegd.

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst

1. KP Adviseurs BV garandeert niet een bepaald resultaat, maar spant zich maximaal in het beoogde doel te bereiken.

2. Adviezen zijn opgesteld conform de geldende wetgeving op de datum waarop adviezen worden uitgebracht en op grond van de bij KP Adviseurs BV bekend  zijnde feiten en omstandigheden.

3. Onderzoeken worden uitgebracht conform de geldende wetgeving op de datum waarop onderzoeken zijn uitgevoerd en op grond van de bij KP Adviseurs BV bekend zijnde feiten en omstandigheden.

4. Aan KP Adviseurs BV gestelde termijnen zijn indicatief. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

5. KP Adviseurs BV heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

6. Opdrachtgever verstrekt alle gegevens en informatie waarvan KP Adviseurs BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever weet of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever verstrekt deze gegevens tijdig aan KP Adviseurs BV, zorgt ervoor dat deze voor haar toegankelijk zijn en garandeert dat KP Adviseurs BV bevoegd is de gegevens te gebruiken, bij gebreke waarvan KP Adviseurs BV bevoegd is zijn verplichtingen op te schorten. Niet-tijdige aanlevering, onrechtmatigheid, onvolledigheid en/of onjuistheid van aangeleverde gegevens en informatie komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

7. Opdrachtgever garandeert dat aan KP Adviseurs BV verstrekte informatiedragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen, spyware en (overige) defecten.

Artikel 4 - Cursussen, opleidingen en trainingen

1. Annulering van deelname aan cursussen, opleidingen en trainingen dient schriftelijk of elektronisch te geschieden. Bij een geschil omtrent annulering, dient opdrachtgever te bewijzen dat de annulering schriftelijk of elektronisch is geschied. Indien opdrachtgever binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum annuleert, is opdrachtgever de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. Wordt tussen 7 en 14 dagen voor de aanvangsdatum geannuleerd, dan is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

2. KP Adviseurs BV behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de keuze voor de persoon van de docent, in de onderwerpen, de locatie en het materiaal dat gebruikt wordt bij cursussen, opleidingen en trainingen.

3. KP Adviseurs BV kan in het geval van onvoldoende aanmeldingen tot één week voor aanvang een cursus, opleiding of training annuleren of in overleg met opdrachtgever samenvoegen met een cursus, opleiding of training op dezelfde of een andere datum.

Artikel 5 - Meerwerk

1. Indien KP Adviseurs BV werkzaamheden of andere prestaties verricht of laat verrichten die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen opdracht of raamovereenkomst vallen, is opdrachtgever gehouden de hieraan bestede uren te vergoeden. Deze werkzaamheden of andere prestaties schorten de overeengekomen of verwachte datum van voltooiing van de werkzaamheden op.

Artikel 6 - Prijzen en uurtarief

1. Door KP Adviseurs BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en door
KP Adviseurs BV gemaakte onkosten, waaronder reis- en verblijfkosten.

2. Indien kostprijsverhogende factoren optreden, is KP Adviseurs BV gerechtigd het overeengekomen uurtarief of het standaarduurtarief te verhogen.

Artikel 7 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Als opdrachtgever niet binnen 14 dagen betaalt, is opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim. Daarnaast is opdrachtgever rente verschuldigd vanaf de verzuimdatum, van ten minste 1% per maand, alsmede buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten zoals beschreven in het derde lid.

2. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van facturen van KP Adviseurs BV dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk of elektronisch door opdrachtgever te worden ingediend bij KP Adviseurs BV en schorten de betalingsverplichting niet op.

3. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% van het achterstallige bedrag, met een minimum van € 100,- exclusief BTW. Indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, is opdrachtgever die werkelijke kosten verschuldigd. Tevens is opdrachtgever de werkelijk gemaakte gerechtelijke incassokosten verschuldigd, waaronder de werkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

Artikel 8 - Reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk of elektronisch te worden gemeld aan KP Adviseurs BV, bij gebreke hiervan vervalt het recht tot vordering van nakoming en/of schadevergoeding.

2. Alle vorderingen jegens KP Adviseurs BV voortvloeiend uit de opdracht, vervallen een jaar na het einde van de opdracht.

3. Voorgaande laat onverlet het recht van een opdrachtgever om, indien er klachten zijn, zich te wenden tot de certificerende instelling van KP Adviseurs BV, zijnde Normec Certification (0345 585 000 of info-cert@normec.nl).

Artikel 9 - Einde overeenkomst

1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds eindigt, is opdrachtgever gehouden de overeengekomen dan wel geschatte uren te vergoeden tegen het overeengekomen uurtarief, of indien een vast bedrag is overeengekomen voor de uitvoering van de opdracht, tegen het overeengekomen bedrag. Opdrachtgever is tevens kosten verschuldigd voor meerwerk en kosten die gemaakt zijn wegens het tussentijds eindigen van de overeenkomst.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. De eventuele aansprakelijkheid van KP Adviseurs BV is beperkt tot een bedrag gelijk aan de overeengekomen advieskosten, met een maximum van € 1.000.000.

2. De eventuele aansprakelijkheid van KP Adviseurs BV vervalt na vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd.

3. KP Adviseurs BV is niet aansprakelijk voor:

a. het onjuist interpreteren, het niet in acht nemen of onjuist uitvoeren van zijn adviezen en onderzoeken door opdrachtgever of derden;
b. indirecte schade, daaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
c. schade, ontstaan door fouten van derden, onafhankelijk van de relatie tussen KP Adviseurs BV en deze derden;
d. schade, ontstaan door vertraging die te wijten is aan derden.

4. Opdrachtgever vrijwaart KP Adviseurs BV voor eventuele aanspraken van derden.

5. KP Adviseurs BV staat niet in voor de kwaliteit en juistheid van adviezen en onderzoeken van derden.

Artikel 11 - Overmacht

1. KP Adviseurs BV is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst, noch aansprakelijk voor enige schade, indien sprake is van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van KP Adviseurs BV onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

3. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: slechte weersomstandigheden, overstromingen, vorst, publiek-, privaat- en strafrechtelijke verboden, storingen of mankementen in het materieel van
KP Adviseurs BV of in het materieel van door KP Adviseurs BV of opdrachtgever ingeschakelde derden, ziekte binnen KP Adviseurs BV of bij door hem ingeschakelde derden, fouten en vertraging van door KP Adviseurs BV of opdrachtgever ingeschakelde derden en storingen, waaronder begrepen telecommunicatie- en ICT-storingen, in het bedrijf van KP Adviseurs BV en bij door KP Adviseurs BV of opdrachtgever ingeschakelde derden.

4. Indien de overmacht periode langer duurt dan twee maanden is
KP Adviseurs BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van eventuele schade aan de opdrachtgever.

Artikel 12 - Vertrouwelijkheid

1. Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zorgvuldig te behandelen. Informatie is vertrouwelijk indien dit als zodanig aan opdrachtgever bekend is of voor zover opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat de informatie vertrouwelijk is.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
KP Adviseurs BV gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren is
KP Adviseurs BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding  van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 - Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. Alle door KP Adviseurs BV verstrekte documenten en gegevens, zoals rapporten, adviezen, onderzoeken en lesmaterialen blijven eigendom van
KP Adviseurs BV. opdrachtgever krijgt hierop het niet exclusieve gebruiksrecht, en mag deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
KP Adviseurs BV verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden brengen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op elke overeenkomst tussen KP Adviseurs BV en opdrachtgever is het Nederland recht van toepassing.

2. Geschillen tussen KP Adviseurs BV en opdrachtgever worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, tenzij KP Adviseurs BV ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Versie mei 2022

KP Adviseurs BV
Dorpstraat 50
3411 AG LOPIK
0348 478 050

www.kp-adviseurs.nl