Circulariteit

Wat is circulariteit?

Bij circulariteit worden producten na gebruik ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Het doel van circulariteit is het streven naar een wereld zonder afval. Er wordt gedurende het gehele proces goed nagedacht over het volgende leven van een product of de onderdelen ervan.

KP Adviseurs & Circulariteit

KP Adviseurs BV wil samen met haar opdrachtgever(s) de transitie naar een circulaire economie concreet vormgeven. Hierbij dragen wij bij aan de totstandkoming van een circulaire energie- en CO2-bewuste sloop- en bouwsector, waarin we respectvol en zo efficiënt mogelijk omgaan met schaarse primaire grondstoffen, zodat deze beschikbaar blijven voor toekomstige generaties.

Transitie naar circulariteit

Wanneer de opdrachtgever de hierboven beschreven visie omarmt, kan circulariteit op basis van feitelijke vastlegging en innovatieve technieken binnen het sloop- en bouwproces verankerd worden. De focus ligt hierbij op effectief en efficiënt grondstoffengebruik. Hierdoor verlagen we het gebruik van primaire grondstoffen in de toekomst vanuit de duurzame gedachte.

Circulair inventariseren

Om materialen en grondstoffen maximaal te kunnen hergebruiken inventariseert KP Adviseurs voorafgaand aan de ontmanteling van het object/ gebouw de aanwezige herbruikbare materialen.

Alle materialen krijgen hierbij een digitaal materiaalpaspoort toegekend, waarin o.a. losmaakbaarheid, kwaliteit en levensduur van het materiaal wordt opgenomen.

Met deze informatie is het mogelijk tot minimaal 98% nuttige toepassing van vrijkomende materialen te komen.

Bij deze transitie naar een circulair sloop-, beheer- en bouwproces maken we gebruik van een vastgoedinformatie-systeem.

Het vastgoedinformatiesysteem verzorgt de onderstaande aspecten:

- inzicht verkrijgen in aanwezige materialen;

- genereren van materiaalpaspoorten;

- bevorderen van hoogwaardig hergebruik van materialen;

- verhandelen van materialen op de digitale marktplaats;

- berekenen CO2-reductie.

- meetbaar maken van circulariteit

Door gebruik te maken van het vastgoedinformatiesysteem wordt minimaal 5-10% product hergebruik (elementniveau), minimaal 10-20% hoogwaardige recycling en minimaal 70-80% laagwaardige recycling van grondstoffen, gerealiseerd.

Circulaire resultaten inzichtelijk maken

Door optimaal hergebruik van materialen kan de CO2-impact van het project aantoonbaar sterk worden verlaagd. Het hergebruik van materialen door middel van circulair slopen- en bouwen betekent feitelijk dat deze materialen niet opnieuw geproduceerd hoeven te worden.

Hoeveel CO2 hiermee bespaard wordt bepaald door aan een materiaalpaspoort van een gebouw een CO2-paspoort te koppelen, waarin per hoeveelheid materiaal de CO2-impact is opgenomen.

Bepalen en controle eindresultaat

Voor het behalen van de goede circulaire resultaten is een realistische aanpak erg belangrijk.

KP Adviseurs maakt altijd de afweging tussen de technische staat, de milieu-impact, de mate van circulariteit en de waarde van het materiaal.

Om circulaire resultaten inzichtelijk te maken, werken we volgens het 10R modelcirculariteit. Met het gebruik van het vastgoedinformatiesysteem kunnen de resultaten meetbaar gemaakt worden.

Door de circulariteit meetbaar te maken, kunnen we onze opdrachtgevers gefundeerd ondersteunen om het primaire grondstoffenverbruik drastisch terug te dringen.

KP adviseurs kan u vrijblijvend een voorstel doen betreft circulair inventariseren, advies en begeleiding. KP Adviseurs gaat met u in overleg zodat wij een passende aanpak op kunnen stellen en u zo snel mogelijk verder kan met uw project.

No items found.

Adviesbureau met expertise in circulariteit

Quote

"KP Adviseurs begeleidt u vakkundig naar een zo efficiënt mogelijk hergebruik van uw grondstoffen en materialen"- Glenn de Redelijkheid/ directeur KP Adviseurs

Circulariteit woordenboek

Korte uitleg van veel gebruikte termen bij Circulariteit.

CO2

In zuivere toestand is CO2 een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt. Maar bij onvolledige verbranding ontstaat koolstofdioxide een toxisch en verstikkend gas dat aanleiding kan geven tot koolstofmonoxidevergiftiging.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Afval is de nieuwe grondstof.

Efficiënt grondstofgebruik

Het verlagen van het grondstofgebruik bij een gelijke of hogere economische productie en groei.

Het digitaal product paspoort

Het digitaal product paspoort (materialenpaspoort) bevat informatie over het soort materiaal, de hoeveelheden, de wijze van montage en de locatie van objecten. Ook worden aanpassingen aan het object tijdens de gebruiksfase erin geregistreerd.

Hoogwaardige recycling

De kwaliteit van de grondstof blijft ongeveer gelijk na recycling.

Innovatie

Innovatie is producten, diensten en/of bedrijfsprocessen vernieuwen.

Laagwaardige recycling

De kwaliteit van het materiaal gaat sterk achteruit als zij worden gerecycled.

Primaire materialen

Materialen, die uit de natuur worden gewonnen om toegepast te worden als grondstof of bouwstof waarbij het dezelfde functie behoudt.

Vastgoed Informatie Systeem

In dit systeem worden de materialen van bestaande gebouwen geregistreerd. Door de materialen een waarde te geven, kan concreet invulling gegeven worden aan effectief en efficiënt grondstoffengebruik.