Chroom-6

Chroom-6 onderzoek en advies

Chroom-6 is een vorm van chroom (zwaar metaal) en heeft een roestwerende werking en is daarom toegevoegd aan verschillende verven en coatings. Deze waren erg populair omdat ze roest en rotten tegen gaan en omdat ze sterk en kleurecht zijn. Chroom-6is zeer giftig en slecht voor mens en milieu. In principe zijn het produceren, verwerken en/of gebruiken van stoffen die chroom-6 verbindingen bevatten verboden sinds 2017. Chroom-6 valt dan ook onder de hoogste klasse van gevaarlijke stoffen.

Chroom-6 gebruikt als coating op een brug

Wat is het risico van chroom-6?

Bij het uitvoeren van (onderhouds-)werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het spuiten, bewerken of verwijderen van de verf kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen. Blootstelling hieraan kan op termijn leiden tot gezondheidsschade in verschillende vormen.

Verantwoordelijkheid werkgever bij chroom-6?

Bij werkzaamheden waarbij de kans bestaat dat er chroom-6 vrijkomt is het verplicht dat de werkgever beheersmaatregelen neemt om deze blootstelling te voorkomen of tot een zo laag mogelijk niveau te brengen. Ook als de werkzaamheden worden uitbesteedt, blijft het de verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze is te allen tijde verantwoordelijk voor een gezonde veilige werkplek. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken.

Chroom-6 gebruikt bij constructiedelen

Inventariseren chroom-6

Wanneer er werkzaamheden gepland zijn aan onderdelen, welke mogelijk chroom 6 kunnen bevatten is het belangrijk om een inventarisatie uit te voeren. Per individuele locatie zal eerst een inschatting worden gemaakt hoeveel verschillende soorten coatings/verfsystemen zijn gebruikt ter plaatse van groepen constructies, constructiedelen, installaties, installatiedelen en dergelijke. Van iedere soort coatings/verfsysteem zal moeten worden beoordeeld op de aanwezigheid van chroom-6.

Chroom-6 inventarisatie

KP Adviseurs kan een inventarisatie naar chroom 6 uitvoeren door middel van visuele inspectie en monstername van onderdelen welke chroom 6 kunnen bevatten. Ook kan een onderzoeksstrategie in overleg worden bepaald aan de hand van een plan van aanpak. De uiteindelijke inventarisatie wordt uitgevoerd conform een erkende methode, representatieve monstername, geschikte analyse en kwaliteitsborging.

Chroom-6 bemonstering

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zal een rapportage worden opgesteld, waarbij (gebaseerd op de analyseresultaten) eventuele risico’s aan het licht worden gebracht. Tevens kan, er per situatie, bepaald worden of er aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn, wat de meest geschikte werkmethodiek is om het blootstellingsrisico zo laag mogelijk te houden en beoordeeld worden wat te doen met het vrijkomende materiaal, is het wel of geen gevaarlijk afval.

KP Adviseurs brengt de risico’s voor u in kaart en adviseert u welke passende maatregelen er genomen moeten worden. Op deze manier beschermt u uw medewerkers en voldoet u aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw chroom-6 traject is bij KP Adviseurs in betrouwbare handen!
Wat is chroom-6?

Wat is chroom-6

Wat is het risico van chroom-6?

risico van chroom-6

Verantwoordelijkheid werkgever bij chroom-6

Verantwoordelijkheid werkgever bij chroom-6?

Inventariseren chroom-6

Chroom-6 inventarisatie

Adviesbureau met expertise in Chroom-6

Quote

"Pragmatisch advies en onderzoek op maat, door kennis en ervaring. " - Thierry de Wit / Manager Asbest - Chroom-6

Chroom-6 woordenboek

Korte uitleg van veel gebruikte termen bij Chroom-6.

Accreditatie

Accreditatie is een garantie dat een product of dienst voldoet aan bepaalde eisen. Een accreditatie, erkenning van bekwaamheid of deskundigheid door een onafhankelijke partij.

Analyseresultaten

De uitkomst van een onderzoek naar de onderdelen van het te onderzoeken object.

Arbowet

In de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen.

Blootstellingsrisico

Risico wordt bepaald door het gevaar voor de mens van een actieve stof/product en de blootstelling daarvan (gevaar x blootstelling + risico).

CMR stoffen

Is een indeling van gevaarlijke stoffen. Carcinogeen (kankerverwekkend, Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) en Reproducite toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht).

Chroom

Chroom is een zilverkleurig, hard, corrosie resistent metaal.  Chroom wordt aan staal toegevoegd om het harder te maken en om roestvrij staal te creëren.

Chroom-6

Chroom-6 is een vorm van chroom (zwaar metaal) en heeft een roestwerende werking en is daarom toegevoegd aan verschillende verven en coatings.

Conserverende eigenschappen

Eigenschappen gericht op het behoud van iets, bederf remmend.

Corrosie

Aantasting van materiaal door bijvoorbeeld roest of verwering.

De Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt.

Geaccrediteerd laboratorium

Dit betekent dat het kalibratie laboratorium jaarlijks door een onafhankelijk instituut, de Raad van Accreditatie (RvA), wordt geauditeerd met betrekking tot de werkwijze van nu en in het verleden.

Gecertificeerd bedrijf

Certificeren is een procedure waarbij een onafhankelijke partij, de zogenaamde Certificerende instelling (CI) schriftelijk verklaart dat een product, proces of diens voldoet aan bepaalde eisen. En dat het bedrijf die dit product, proces of dienst levert, dit onder certificaat aan haar klanten mag leveren.

Monstername

Een inspecteur neemt op enkele locaties monsters. Een monster is een uitgenomen deel van een stof, zodat de stof ergens anders kan worden onderzocht.

NEN 5617:2022

De NEN 5617:2022 norm beschrijft een methode voor de bepaling van chroom-6 in monsters genomen van op bestaande ondergrond aangebrachte verfsystemen.

Staallegering

Een staallegering is een mengsel van metalen dat door smelten verkregen wordt.

Zware metalen

Onder zware metalen verstaan we: cadmium, chroom, koper, ijzer, kwik, nikkel, mangaan, lood, zink, arseen en antimoon.