Chroom-6

Chroom-6 onderzoek en advies

Chroom-6 is een vorm van chroom (zwaar metaal) en heeft een roestwerende werking en is daarom toegevoegd aan verschillende verven en coatings. Deze waren erg populair omdat ze roest en rotten tegen gaan en omdat ze sterk en kleurecht zijn. Chroom-6is zeer giftig en slecht voor mens en milieu. In principe zijn het produceren, verwerken en/of gebruiken van stoffen die chroom-6 verbindingen bevatten verboden sinds 2017. Chroom-6 valt dan ook onder de hoogste klasse van gevaarlijke stoffen.

Chroom-6 gebruikt als coating op een brug

Wat is het risico van chroom-6?

Bij het uitvoeren van (onderhouds-)werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het spuiten, bewerken of verwijderen van de verf kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen. Blootstelling hieraan kan op termijn leiden tot gezondheidsschade in verschillende vormen.

Verantwoordelijkheid werkgever bij chroom-6?

Bij werkzaamheden waarbij de kans bestaat dat er chroom-6 vrijkomt is het verplicht dat de werkgever beheersmaatregelen neemt om deze blootstelling te voorkomen of tot een zo laag mogelijk niveau te brengen. Ook als de werkzaamheden worden uitbesteedt, blijft het de verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze is te allen tijde verantwoordelijk voor een gezonde veilige werkplek. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken.

Chroom-6 gebruikt bij constructiedelen

Inventariseren chroom-6

Wanneer er werkzaamheden gepland zijn aan onderdelen, welke mogelijk chroom 6 kunnen bevatten is het belangrijk om een inventarisatie uit te voeren. Per individuele locatie zal eerst een inschatting worden gemaakt hoeveel verschillende soorten coatings/verfsystemen zijn gebruikt ter plaatse van groepen constructies, constructiedelen, installaties, installatiedelen en dergelijke. Van iedere soort coatings/verfsysteem zal moeten worden beoordeeld op de aanwezigheid van chroom-6.

Chroom-6 inventarisatie

KP Adviseurs kan een inventarisatie naar chroom 6 uitvoeren door middel van visuele inspectie en monstername van onderdelen welke chroom 6 kunnen bevatten. Ook kan een onderzoeksstrategie in overleg worden bepaald aan de hand van een plan van aanpak. De uiteindelijke inventarisatie wordt uitgevoerd conform een erkende methode, representatieve monstername, geschikte analyse en kwaliteitsborging.

Chroom-6 bemonstering

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zal een rapportage worden opgesteld, waarbij (gebaseerd op de analyseresultaten) eventuele risico’s aan het licht worden gebracht. Tevens kan, er per situatie, bepaald worden of er aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn, wat de meest geschikte werkmethodiek is om het blootstellingsrisico zo laag mogelijk te houden en beoordeeld worden wat te doen met het vrijkomende materiaal, is het wel of geen gevaarlijk afval.

KP Adviseurs brengt de risico’s voor u in kaart en adviseert u welke passende maatregelen er genomen moeten worden. Op deze manier beschermt u uw medewerkers en voldoet u aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw chroom-6 traject is bij KP Adviseurs in betrouwbare handen!

Wat is chroom-6?

Wat is chroom-6

Wat is het risico van chroom-6?

risico van chroom-6

Verantwoordelijkheid werkgever bij chroom-6

Verantwoordelijkheid werkgever bij chroom-6?

Inventariseren chroom-6

Chroom-6 inventarisatie

Adviesbureau met expertise in Chroom-6

Quote

"Pragmatisch advies en onderzoek op maat, door kennis en ervaring. " - Thierry de Wit / Manager Asbest - Chroom-6

Chroom-6 woordenboek

Korte uitleg van veel gebruikte termen bij Chroom-6.

No items found.