Stikstof

Wanneer is een stikstofberekening nodig?

Het is sinds 2019 niet meer toegestaan om de hoeveelheid stikstof in een Natura 2000 gebied te vergroten. En vanaf begin november 2022 zijn deze regels nog verder aangescherpt, en is het bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor alle activiteiten en projecten verplicht door middel van een stikstofberekening of Aeriusberekening te controleren of de bouwwerkzaamheden invloed hebben op de hoeveelheid stikstof in het omliggende gebied. De stikstofberekening brengt in kaart of er sprake is van een mogelijk risico op uitstoot in een Natura 2000 gebied.

Wanneer vormt stikstof een probleem?

Stikstof vormt pas een probleem als deze een reactie aan gaat met een andere stof. Stikstofdioxide ontstaat door een reactie met zuurstof bij verbranding (auto, gasketel, industrie). Ammoniak ontstaat door stikstof reageert met waterstof (mest). In grote hoeveelheden zorgen deze 2 stoffen voor het stikstofprobleem.

Afname biodiversiteit

Bepaalde plantensoorten groeien juist heel goed op deze stoffen, zodat soorten minder kans hebben of zelf verdrongen worden. Minder plantensoorten betekent dat insecten en dieren een beperkter voedselaanbod krijgen en daardoor afwijkingen ontwikkelen of zelfs sterven.

Stikstofdioxide zorgt ook voor zuurdere regen, wat ervoor zorgt de de PH-waarde van de grond daalt. Hierdoor neemt de biodiversiteit nog meer af.

Stikstofberekeningen

Met een stikstofberekening worden alle vormen van uitstoot met een bepaalde duur en beweging in kaart gebracht. Zo kan er aangetoond worden of er negatieve effecten op een Natura200 gebied zijn. Als er geen negatieve effecten zijn op het gebied dan is de uitkomst uit de berekening samen met het rapport genoeg om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Vervolgstappen bij negatieve effecten op Natura 2000 gebied

Als er uit de berekening blijkt dat er een negatief effect is op een Natura 2000 gebied, welke niet op te lossen is met een andere aanpak van het traject, moet er een ecoloog ingeschakeld worden.

Ecologische onderzoeken

Bij planontwikkelingen is het hoe dan ook erg belangrijk rekening te houden met ecologische onderzoeken en de eventueel benodigde maatregelen die genomen moeten worden. Door vroegtijdig een ecologisch onderzoek uit te voeren naar de effecten van ruimtelijke ingrepen, kan vaak vertraging of zelfs het stopzetten van (her)ontwikkelingsprojecten worden voorkomen.

Verkennende onderzoeken

Bijna elk project heeft impact op de aanwezige planten en dieren. Als het aannemelijk is dat er beschermde plantenen dieren op uw locatie (of in de invloedsfeer) aanwezig zijn bent u volgens de Wet natuurbescherming verplicht om dit in kaart te brengen.

Ecologische werkprotocol

Als er tijdens het verkennende onderzoek daadwerkelijk beschermende diersoorten zijn aangetoond moet er een ecologisch werkprotocol worden opgesteld.

Dit protocol bevat stappen om op een goede en haalbare wijze de negatieve effecten weg te nemen of te verminderen. Het is belangrijk om hierbij alle te nemen stappen op de juiste wijze en tijdig te nemen.

KP adviseurs complete begeleiding bij uw ontwikkelproject

KP adviseurs kan u bij dit complexe traject van begin tot het einde bijstaan. Wij adviseren, informeren en bemiddelen daar waar nodig is.

Onze specialisten hebben altijd een oplossing op maat. KP Adviseurs gaat met u in overleg zodat wij een passende aanpak op kunnen stellen en u zo snel mogelijk verder kan met uw project. Want de grootste kostenposten blijken vaak niet de onderzoeken of de maatregelen te zijn maar het gevolg van het te laat uitvoeren ervan.

KP adviseurs kan u vrijblijvend een voorstel doen betreft stikstofberekening, advies en begeleiding. KP Adviseurs gaat met u in overleg zodat wij een passende aanpak op kunnen stellen en u zo snel mogelijk verder kan met uw project.

Stikstofberekening

stikstofberekening

Stikstofmanagement

stikstofmanagement

Ecologische vervolgonderzoeken

ecologische vervolgonderzoeken

Adviesbureau met expertise in stikstofberekeningen

Quote

"KP Adviseurs begeleidt u vakkundig naar een zo efficiënt mogelijke berekening van de stikstofuitstoot van een ontwikkelingsproject"- Martijn Stortenbeker/ teamleider Leefomgeving

Stikstof woordenboek

Korte uitleg van veel gebruikte termen bij Stikstof.

CO2

In zuivere toestand is CO2 een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt. Maar bij onvolledige verbranding ontstaat koolstofdioxide een toxisch en verstikkend gas dat aanleiding kan geven tot koolstofmonoxidevergiftiging.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Afval is de nieuwe grondstof.

Efficiënt grondstofgebruik

Het verlagen van het grondstofgebruik bij een gelijke of hogere economische productie en groei.

Het digitaal product paspoort

Het digitaal product paspoort (materialenpaspoort) bevat informatie over het soort materiaal, de hoeveelheden, de wijze van montage en de locatie van objecten. Ook worden aanpassingen aan het object tijdens de gebruiksfase erin geregistreerd.

Hoogwaardige recycling

De kwaliteit van de grondstof blijft ongeveer gelijk na recycling.

Innovatie

Innovatie is producten, diensten en/of bedrijfsprocessen vernieuwen.

Laagwaardige recycling

De kwaliteit van het materiaal gaat sterk achteruit als zij worden gerecycled.

Primaire materialen

Materialen, die uit de natuur worden gewonnen om toegepast te worden als grondstof of bouwstof waarbij het dezelfde functie behoudt.

Vastgoed Informatie Systeem

In dit systeem worden de materialen van bestaande gebouwen geregistreerd. Door de materialen een waarde te geven, kan concreet invulling gegeven worden aan effectief en efficiënt grondstoffengebruik.