Ecologische vervolgonderzoeken

Ecologische vervolgonderzoeken

Als er uit de berekening blijkt dat er een negatief effect is op een Natura 2000 gebied, welke niet op te lossen is met een andere aanpak van het traject, moet er een ecoloog ingeschakeld worden. Bij planontwikkelingen is het hoe dan ook erg belangrijk rekening te houden met ecologische onderzoeken en de eventueel benodigde maatregelen die genomen moeten worden. Door vroegtijdig een ecologisch onderzoek uit te voeren naar de effecten van ruimtelijke ingrepen, kan vaak vertraging of zelfs het stopzetten van (her)ontwikkelingsprojecten worden voorkomen.

Verkennende onderzoeken

Bijna elk project heeft impact op de aanwezige planten en dieren. Als het aannemelijk is dat er beschermde plantenen dieren op uw locatie (of in de invloedsfeer) aanwezig zijn bent u volgens de Wet natuurbescherming verplicht om dit in kaart te brengen.

Ecologische werkprotocol

Als er tijdens het verkennende onderzoek daadwerkelijk beschermende diersoorten zijn aangetoond moet er een ecologisch werkprotocol worden opgesteld.

Dit protocol bevat stappen om op een goede en haalbare wijze de negatieve effecten weg te nemen of te verminderen. Het is belangrijk om hierbij alle te nemen stappen op de juiste wijze en tijdig te nemen.

KP adviseurs kan u vrijblijvend een voorstel doen betreft ecologische vervolgonderzoeken, begeleiding bij ontwikkelprojecten. KP Adviseurs gaat met u in overleg zodat wij een passende aanpak op kunnen stellen en u zo snel mogelijk verder kan met uw project.