Ecologisch onderzoek & advies

Wat is ecologisch onderzoek en wanneer is het nodig?

Met ecologisch onderzoek worden de aanwezige planten- en diersoorten in een bepaald gebied onderzocht en in kaart gebracht. In het kader van de Wet natuurbescherming verplicht de provincie, omgevingsdienst of gemeente vaak een flora- en faunaonderzoek bij ruimtelijke plannen of een vergunningaanvraag. Als de werkzaamheden effect kunnen hebben op de aanwezige soorten dan is er een aanvullend onderzoek nodig. Dit om de vervolgstappen te bepalen die nodig zijn om de activiteiten door te kunnen laten gaan.

Bij planontwikkelingen is het erg belangrijk rekening te houden met ecologische onderzoeken en de eventueel benodigde maatregelen die genomen moeten worden. Door vroegtijdig een ecologisch onderzoek uit te voeren naar de effecten van ruimtelijke ingrepen, kan vaak vertraging of zelfs het stopzetten van (her)ontwikkelingsprojecten worden voorkomen.

Welke ecologische onderzoeken kan KP Adviseurs leveren?

Flora en fauna quickscan

Bijna elk project heeft impact op de aanwezige planten en dieren. Als het aannemelijk is dat er beschermde planten en dieren op uw locatie (of in de invloedsfeer) aanwezig zijn bent u volgens de Wet natuurbescherming verplicht om dit in kaart te brengen.

Bij een verkennend ecologisch onderzoek (flora en fauna quickscan) onderzoeken wij of er beschermde planten en/of dieren in het plangebied of binnen de invloedsfeer voorkomen. Dit onderzoek vormt een onderdeel van de omgevingsvergunning.

Quickscan door KP Adviseurs BV

Werkzaamheden van de flora en fauna quickscan zijn onder andere:

 • deskresearch naar beschermde natuurgebieden;
 • inventarisatie mogelijk habitat beschermde flora en fauna plangebied;
 • onderzoek naar mogelijke effecten voorgenomen werkzaamheden plangebied;
 • maken van een rapportage welke dient als basis voor eventuele vervolgstappen.

Meer weten over de Flora en fauna quickscan?

Overview masterclass Ecologie
Aanvullend ecologisch onderzoek

Uit de flora en fauna quickscan kan naar voren komen dat er in of rond uw plangebied beschermde plant -en diersoorten voorkomen. Als uw activiteit mogelijk effect heeft op potentieel aanwezige soorten, dan is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig om vast te stellen of de beschermde soorten daadwerkelijk aanwezig zijn. Ook worden de vervolgstappen bepaald die nodig zijn om uw activiteit doorgang te kunnen laten vinden.

Ecologische projectondersteuning

Bij vermoedelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna op een projectlocatie is het wettelijk verplicht een gedegen onderzoek te laten doen. Als er tijdens het verkennende onderzoek daadwerkelijk beschermende diersoorten zijn aangetoond moet er een ecologisch werkprotocol worden opgesteld.

Dit protocol bevat stappen om op een goede en haalbare wijze de negatieve effecten weg te nemen of te verminderen. Het is belangrijk om hierbij alle te nemen stappen op de juiste wijze en tijdig te nemen.

KP adviseurs kan u bij dit complexe traject van begin tot het einde bijstaan. Wij adviseren, informeren en bemiddelen daar waar nodig is.

Een goede ecologische project ondersteuning zorgt ervoor dat uw project zo min mogelijk vertraging op loopt.

Ecologische begeleiding

Als alle ontheffingen binnen zijn, dan kan het zijn dat u volgens een ecologisch werkprotocol of gedragscode moet handelen. KP Adviseurs kan u tijdens uw gehele ecologische traject adviseren en ondersteunen. KP Adviseurs denkt hierbij altijd met u mee, binnen de wettelijke kaders, en zorgt dat u altijd binnen de lijnen blijft van het ecologisch protocol. Onze specialisten hebben altijd een oplossing op maat.

Ontheffingsaanvraag

Voor activiteiten en projecten die effect hebben op beschermde plant- en diersoorten is in de meeste gevallen een ontheffing nodig. Voor de aanvraag van de ontheffing moet u veel informatie aanleveren over de geplande activiteiten en de aanwezige soorten in en rond het plangebied. De resultaten uit een ecologisch quickscan vormen een goede basis voor de aanvraag. Een ecologisch werkprotocol is een belangrijk onderdeel van de ontheffingsaanvraag. Daarnaast is er vaak een mitigatieplan nodig.

Mitigerende maatregelen

Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of verminderen van de negatieve effecten van werkzaamheden of handelen door het treffen van maatregelen.

Als door de mitigerende maatregelen de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming niet meer worden overtreden dan is het aanvragen van een ontheffing niet nodig. Er moet dan wel aantoonbaar volgens een ecologisch werkprotocol gewerkt worden.

Mitigatieplan

In een mitigatieplan wordt aangegeven op welke wijze je de uitvoering van de werkzaamheden kunt aanpassen om negatieve effecten op beschermde flora en fauna te verminderen of te voorkomen. 

Compensatieplan

Als de negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden met een mitigatieplan moet er een compensatieplan worden opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de negatieve effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van de geplande werkzaamheden gecompenseerd moeten worden. De maatregelen uit het compensatieplan zorgen er bijvoorbeeld voor dat diersoorten die voorafgaand aan de ingreep in het plangebied aanwezig waren, later ook weer terug kunnen komen.

KP kan dit plan voor u verzorgen en voeren desgewenst ook de monitoring van de genomen maatregelen.

Ecologisch werkprotocol

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven hoe er tijdens de werkzaamheden rekening moet worden gehouden met de beschermde flora en fauna.

In het ecologisch werkprotocol worden de volgende punten omschreven:

 • werkmethoden;
 • wanneer er ecologische begeleiding nodig is;
 • hoe er voorkomen wordt dat er beschermde soorten verstoord, gedood of vernield worden;
 • in welke perioden de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Gedegen onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten is een belangrijke basis voor het ecologisch werkprotocol. Er wordt geanalyseerd waar de werkzaamheden conflicteren met de (beschermde) flora en fauna en hoe die conflicten kunnen worden opgelost. Als er schadelijke effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling of herinrichting niet kunnen worden uitgesloten is een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Er moet dan ook een ecologisch werkprotocol opgesteld worden om de schade zo veel mogelijke te beperken.

Soortenmanagement plan

Het ecologisch onderzoek, de maatregelen en de ontheffing kunnen per project uitgevoerd en aangevraagd worden. Maar ecologisch onderzoek kunnen ook op gebiedsniveau worden gedaan dit wordt een soortenmanagement plan (SMP) genoemd. Dit soortenmanagement plan duurt ongeveer één a twee jaar en het plan moet worden ingediend bij de provincie. Op basis van het soortenmanagement plan kan de provincie vervolgens voor tien jaar een gebiedsontheffing verlenen.

Ecologisch onderzoek kosten

KP adviseurs kan u vrijblijvend een voorstel doen betreft deskundige ecologische-onderzoeken, advies en begeleiding. KP Adviseurs gaat met u in overleg zodat wij een passende aanpak op kunnen stellenen u zo snel mogelijk verder kan met uw project. Want de grootste kostenposten blijken vaak niet de onderzoeken of de maatregelen te zijn maar het gevolg van het te laat uitvoeren ervan.

Ecologisch advies door ervaren bureau

De deskundige en ervaren ecologen van KP Adviseurs werken onafhankelijk en volgens geldige onderzoeksprotocollen. Bij KP Adviseurs BV staat kwaliteit hoog in het vaandel en vinden wij het belangrijk naast onze opdrachtgevers ook de natuurlijke omgeving te dienen. Daarom zijn wij actief lid van de brancheorganisatie voor kwaliteitsbevorderingen belangenbehartiging: Netwerk Groene Bureaus.

Kwaliteitsborging ecologisch advies

Om de kwaliteit te borgen werkt KP Adviseurs volgens geldige onderzoeksprotocollen en zijn we ook lid van Het Netwerk Groene Bureaus. Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Negentig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevorderingen belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.
Zij stimuleren de discussie over de kwaliteit van producten van de leden en borgen de kwaliteit van hun producten op meerdere manieren: met de gedragscode, actieve toetsing van zittende leden, de beoordeling van rapportages én bureaus bij lidmaatschap aanvragen en met het ontwikkelen van protocollen.
Bureaus met ambitie zijn lid van het NGB: voor een sterker bedrijf in een sterkere branche.

Netwerk Groene Bureaus

Ecologisch adviesbureau

De deskundige en ervaren ecologen van KP Adviseurs werken onafhankelijk en volgens geldige onderzoeksprotocollen. KP adviseurs staat u met ecologische trajecten van begin tot het einde bij. Wij adviseren, informeren en bemiddelen daar waar nodig is.

Een goede ondersteuning zorgt ervoor dat uw project zo min mogelijk vertraging oploopt.

Bij KP Adviseurs BV staat kwaliteit hoog in het vaandel en vinden wij het belangrijk naast onze opdrachtgevers ook de natuurlijke omgeving te dienen. Daarom zijn wij actief lid van de brancheorganisatie voor kwaliteitsbevorderingen belangenbehartiging: Netwerk Groene Bureaus.

Een soepel ontheffingstraject

"Binnen het ontheffingstraject kijken we vooral naar hoe bepaalde werkzaamheden wel doorgang kunnen vinden en hoe we het traject zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen"

Ecologisch woordenboek

Korte uitleg van veel gebruikte ecologische termen

Aanvullend ecologisch onderzoek

Als uw activiteit mogelijk effect heeft op potentieel aanwezige soorten, dan is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig om vast te stellen of de beschermde soorten daadwerkelijk aanwezig zijn. Ook worden de vervolgstappen bepaald die nodig zijn om uw activiteit doorgang te kunnen laten vinden.

Agrarische sector

De agrarische sector is een economische sector die grondstoffen en voedsel levert, met onderdelen als akkerbouw, bosbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij.

Beschermde diersoorten

Beschermde diersoorten zijn diersoorten die wettelijk beschermd zijn, bijvoorbeeld omdat zij bedreigd worden in hun voortbestaan of beschermd moeten worden tegen overmatige benutting

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Circulariteit

Circulariteit betekent dat producten na gebruik worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Het doel van circulariteit: streven naar een wereld zonder afval. Bij circulariteit wordt tijdens het productieproces goed nagedacht over het volgende leven van een product of de onderdelen ervan.

Compensatieplan

Als de negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden met een mitigatieplan (onderdeel van Ecologisch onderzoek) moet er een compensatieplan worden opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de negatieve effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van de geplande werkzaamheden gecompenseerd moeten worden. De maatregelen uit het compensatieplan zorgen er bijvoorbeeld voor dat diersoorten die voorafgaand aan de ingreep in het plangebied aanwezig waren, later ook weer terug kunnen komen.

De omgevingswet

De Omgevingswet bundelt wetten en regelingen over onder meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Wet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. De omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De omgevingswet maakt onderdeel uit van Ecologisch onderzoek.

Ecologie

De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen, als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet biologische omgeving.

Ecologisch onderzoek

Met ecologisch onderzoek worden de aanwezige planten- en diersoorten in een bepaald gebied onderzocht en in kaart gebracht door een. In het kader van de Wet natuurbescherming verplicht de provincie, omgevingsdienst of gemeente vaak een flora- en faunaonderzoek bij ruimtelijke plannen of een vergunningaanvraag. Als de werkzaamheden effect kunnen hebben op de aanwezige soorten dan is er een aanvullend onderzoek nodig. Dit om de vervolgstappen te bepalen die nodig zijn om de activiteiten door te kunnen laten gaan.

Ecologisch onderzoeksbureau

Een ecologisch adviesbureau ondersteunt de klant met ecologische onderzoeken, advies en begeleiding van ecologische trajecten.

Ecologisch werkprotocol

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven hoe er tijdens de werkzaamheden rekening moet worden gehouden met de beschermde flora en fauna. Het Ecologisch werkprotocol maakt onderdeel uit van het ecologisch onderzoek.

Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding zorgt voor advies en ondersteuning tijdens het gehele ecologische onderzoekstraject. Dit dient binnen de wettelijke kaders te gebeuren en volgens het ecologisch protocol.

Ecologische projectondersteuning

Bij vermoedelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna op een projectlocatie is het wettelijk verplicht een gedegen ecologisch onderzoek te laten doen. Als er tijdens het verkennende onderzoek daadwerkelijk beschermende diersoorten zijn aangetoond moet er een ecologisch werkprotocol worden opgesteld. Een ecologische projectondersteuning biedt ondersteuning tijdens dit complexe traject.

Een goede ecologische projectondersteuning zorgt ervoor dat uw projecten zorgeloos verlopen en zo min mogelijk vertraging op lopen.

Flora en fauna quickscan

Bij een flora en fauna quickscan (verkennend ecologisch onderzoek) onderzoeken wij of er beschermde planten en/of dieren in het plangebied of binnen de invloedsfeer voorkomen. Dit onderzoek vormt een onderdeel van de omgevingsvergunning.

Flora- en faunawet

De Flora- en fauna wet was een Nederlandse wet in formele zin die de bescherming van dier- en plantensoorten regelde. De wet trad voor een deel op 2 juli 1999 en voor het overige deel op 1 april 2002 in werking en werd op 1 januari 2017 ingetrokken. Vanaf 1 januari 2017 heeft de Wet Natuurbescherming de Flora- en faunawet overgenomen. Deze wetgeving maakt een belangrijk onderdeel uit van ecologisch onderzoek.

Ladder van Lansink

De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De politicus Ad Lansink diende in 1979 een motie in voor deze werkwijze. Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijzen.

De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende 'treden':

Milieu

Milieu of omgeving is, in de biologie en de ecologie, het geheel van uitwendige voorwaarden en invloeden die voor een organisme, hetzij dier (inclusief de mens), plant of micr0-organisme, van essentieel belang zijn.

Milieuverantwoord

Op een wijze dat het geen negatieve effecten heeft op de omgeving en flora en fauna.

Mitigatie

Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of verminderen van de negatieve effecten van werkzaamheden of handelen door het treffen van maatregelen.

Mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen worden getroffen om de negatieve effecten van werkzaamheden of handelen te verminderen. Als door de mitigerende maatregelen de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming niet meer worden overtreden dan is het aanvragen van een ontheffing niet nodig tijdens het ecologisch onderzoek. Er moet dan wel aantoonbaar volgens een ecologisch werkprotocol gewerkt worden.

Natuurwaarden

De waarde die aan een bepaald gebied wordt toegekend, gezien vanuit het perspectief van natuurbescherming en landschap.

Natuurwetgeving

Natuurgebieden, planten en dieren worden in Nederland beschermd door de Natuurwetgeving. Deze wet vervangt sinds 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet 2002 en de Boswet. De Wet Natuurbeschermingswet zal vanaf 1 januari 2023 opgaan in de Omgevingswet. De omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving.

Omdenken

Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe energie. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.

Ontheffingsaanvraag

Voor activiteiten en projecten die effect hebben op beschermde plant- en diersoorten is in de meeste gevallen een ontheffing nodig. Voor de aanvraag van de ontheffing moet u veel informatie aanleveren over de geplande activiteiten en de aanwezige soorten in en rond het plangebied. De resultaten uit een ecologische quickscan vormen een goede basis voor de aanvraag. Een ecologisch werkprotocol is een belangrijk onderdeel van de ontheffingsaanvraag. Daarnaast is er vaak een mitigatieplan nodig.

Reststoffen

Reststoffen zijn alle afvalstoffen die nog opnieuw ergens voor gebruikt kunnen worden.

SDG

De Sustainable Development Goals (SDG's), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn in 2015 door de verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

 • geen armoede
 • geen honger
 • goede gezondheid en welzijn
 • kwaliteitsonderwijs
 • gendergelijkheid
 • schoonwater en sanitair
 • betaalbare en duurzame energie
 • eerlijk werk en economische groei
 • industrie, innovatie en infrastructuur
 • ongelijkheid verminderen
 • duurzame steden en gemeenschappen
 • verantwoorde consumptie en productie
 • klimaatactie
 • leven in het water
 • leven op het land
 • vrede, justitie en sterke publieke diensten
 • partnerschap om doelstellingen te bereiken
Soortenmanagementplan

Het ecologisch onderzoek, de maatregelen en de ontheffing kunnen per project uitgevoerd en aangevraagd worden. Maar ecologisch onderzoek kunnen ook op gebiedsniveau worden gedaan dit wordt een soortenmanagement plan (SMP) genoemd.

Stikstof

Stikstof is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof, zoals stikstofoxiden en ammoniak die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu als er te veel van in de bodem of het water terechtkomt.

Wat is een mitigatieplan

In een mitigatieplan wordt aangegeven op welke wijze je de uitvoering van de werkzaamheden kunt aanpassen om negatieve effecten op beschermde flora en fauna te verminderen of te voorkomen. Een migitatieplan maakt onderdeel uit van Ecologisch onderzoek.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos regelt. De wet vervangt, sinds 1 januari 2017, 3 andere wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de flora- en Faunawet. Deze wetgeving maakt een belagrijk onderdeel uit van Ecologisch onderzoek

Online scan

Wat weet jij (al) van ecologische
vraagstukken?