Quickscan flora en fauna onderzoek laten doen door KP Adviseurs

Quickscan flora en fauna laten doen door KP Adviseurs

Wij kunnen voor u een verkennend flora en fauna onderzoek (quickscan flora en fauna) verzorgen. Hierin onderzoeken wij of er beschermde planten en/of dieren in het plangebied of binnen de invloedsfeer voorkomen. Dit onderzoek vormt een onderdeel van de omgevingsvergunning.

Maar wat betekent flora en fauna nu precies?

Dit zijn alle planten (flora) en dieren (fauna) die in een bepaalde streek of periode voorkomen of voorkwamen.

Is een quickscan flora en fauna verplicht?

Volgens de Wet natuurbescherming is een quickscan Flora en Fauna bij iedere sloop, bouwactiviteit, kappen van een boom, dempen van een water of organiseren van een evenement wettelijk verplicht.

Welk doel heeft de Wet natuurbescherming?

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de blijven bestaan. Ook kwetsbare soorten mogen niet verdwijnen.

Flora en faunawet

De Flora- en fauna wet was een Nederlandse wet die de bescherming van dier- en plantensoorten regelde. De wet trad voor een deel op 2 juli 1999 en voor het overige deel op 1 april 2002 in werking en werd op 1 januari 2017 ingetrokken. Vanaf 1 januari 2017 heeft de Wet Natuurbescherming de Flora- en faunawet overgenomen. Deze wetgeving maakt een belangrijk onderdeel uit van ecologisch onderzoek.

Wat wordt er gedaan bij een quickscan flora en fauna

Werkzaamheden van een quickscan flora en fauna zijn:

  • deskresearch naar beschermde natuurgebieden;
  • inventarisatie mogelijk habitat beschermde flora en fauna plangebied;
  • mogelijke effecten voorgenomen werkzaamheden plangebied;
  • rapportage dient als basis voor eventuele vervolgstappen.

Door vroegtijdig een ecologisch quickscan uit te voeren naar de effecten van ruimtelijke ingrepen, kan vaak vertraging van (her)ontwikkelingsprojecten worden voorkomen.

“ Bij bouwkundige activiteiten worden natuurwaarden vaak gezien als een lastig onderwerp. De ecologen van KP Adviseurs nemen u deze last graag uit handen” Jelle Hendriks  / Projectmanager Sloop - Asbest - Ecologie

Wij zijn als ecologisch adviesbureau lid van het Netwerk Groene Bureaus.

Leden van het NGB:

  • adviseren conform de gedragscode van het NGB;
  • moeten voldoen aan de kwaliteitsstandaard van het NGB;
  • werken op HBO niveau, academische niveau of vergelijkbaar niveau.
Flora en Fauna Quickscan NGB

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.