Milieukundige begeleiding en planvorming

Milieukundige begeleiding en planvorming

Indien een bodemsanering dient te worden uitgevoerd zijn de BRL SIKB 6000 milieukundig begeleiders van KP Adviseurs in staat om dit op een gedegen en pragmatische wijze uit te voeren. Hierbij kan zowel invulling worden gegeven aan de onderdelen processturing als verificatie. Indien gewenst kan er vooroverleg met het bevoegd gezag worden gevoerd met betrekking tot de haalbaarheid van een bepaalde saneringsaanpak.

Voorafgaand aan de uitvoering van een bodemsanering dient een saneringsplan, BUS-meldingen en/of Plan van aanpak te worden opgesteld. Door goed te luisteren naar de behoefte van de (potentiële) opdrachtgever kan de saneringswijze en–doelstelling worden gekozen. Communicatie, maatwerk en pragmatisch advies zijn hierbij de sleutelwoorden.

Van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden wordt een evaluatieverslag opgesteld dat ter goedkeuring wordt ingediend bij een bevoegd gezag.  

"Echt luisteren naar opdrachtgevers, tussentijds informeren en afspraken nakomen. Het klinkt vanzelfsprekend maar wij doen het echt" - Leon Otto / Teamleider Bodem

Neem via dit telefoonnummer of dit e-mailadres contact met ons op voor meer informatie.