Asbest onderzoek, advies & trainingen

Wat is asbest?

Bijna iedereen heeft er mee te maken gehad of over gehoord: Asbest. Na de oorlog tot in de jaren '80 is asbest veel gebruikt in panden. Asbest was vroeger erg geliefd door een aantal goede eigenschappen:

  • sterk;
  • slijtvast;
  • bestand tegen lage en hoge temperaturen;
  • goedkoop.

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur.

Asbest werd op twee manieren gebruikt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden.

Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal, meestal cement. Voorbeelden zijn golfplaten, eterniet wandplaten, bloembakken en buizen voor riool, gas en waterleiding. Als hechtgebonden asbest niet beschadigd is, is het niet gevaarlijk. Maar als de bindmiddelen slijten met de jaren en soms vergaat het bindmiddel helemaal. Daken met asbest zijn hierop een uitzondering omdat deze verweren door weer, wind en mos.

Asbestdak

Niet-hechtgebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. Hierdoor kunnen de asbestvezels makkelijker vrijkomen. Toepassing, in een onderlaag van vloerzeil, brandwerende kleding, kit (bijvoorbeeld bij kozijnen), afdichtingskoord, zachtboard platen en als spuitasbest. Zit dit asbest in ruimte waar je komt, laat het dan afdekken of weghalen.

Spuitasbest

Asbest is onder andere verwerkt in golfplaten , afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het kan ook in ander materiaal zitten, zoals plafondplaten, vensterbanken, vloerzeil en de kit van kozijnen. Asbestvezels werden vaak gecombineerd met een bindmiddel zoals cement, karton, kitten, lijm of gips. Soms zijn in een product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig.

Wat zijn de risico's van asbest?

Zolang asbest goed in een ander materiaal vast zit, is het niet gevaarlijk en kun je het rustig laten zitten. Maar als het materiaal waar asbest in zit bewerkt of gesloopt wordt, komen er vezels vrij. Deze vezels zijn met het blote oog niet te zien. Als je de vezels inademt kunnen de vezels na lange tijd kanker in je longen, longvlies of buikvlies veroorzaken. Vooral de mate van blootstelling bepaalt het risico op bepaalde aandoeningen.

Het is dus verstandig om voorzichtig te zijn met asbest en jezelf en ander niet onnodig aan asbest bloot te stellen.

Sloopafval met asbestvezels erin

Moet asbest verwijderd worden?

Vanaf eind jaren 70 is het gebruik van asbest teruggedrongen en sinds 1993 is het gebruik van asbest grotendeels verboden. Maar pas vanaf 2005 is er een totaalverbod op gebruik (in nieuwe producten) en hergebruik. In oudere panden of spullen kan nog wel asbest aanwezig zijn.

Als eigenaar van een pand ben je verantwoordelijk voor het asbest en mag je zelf bepalen of je het asbest uit je woning laat verwijderen. Behalve als er sprake is van een gevaarlijke situatie en als het asbest-dak in slechte staat is moet het asbest verwijderd worden.

Het asbestverwijderingsbesluit van 2005 heeft als doel de verspreiding en blootstelling van asbestvezels te beperken bij:

  • het afbreken van gebouwen of objecten of:
  • het verwijderen van asbest bevattende materialen uit gebouwen of objecten.

Als een eigenaar van een gebouw asbest uit een bouwwerk wil (laten) verwijderen, moet daar in de meeste gevallen melding van gedaan worden bij de gemeente. Ook moet het geïnventariseerd en verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Asbestinventarisatie laten uitvoeren

Een Asbestinventarisatie is nodig als u:

  • asbesttoepassingen wilt laten saneren;
  • renovatie en/of sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren;
  • de risico's voor gebruikers/huurders in kaart wilt laten brengen;
  • wilt aan- of verkopen.

Een asbestinventarisatie uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau maakt duidelijk of asbest in een woning, gebouw of object zit. Onze asbestinventarisaties sluiten naadloos aan op uw specifieke vraag. Uw vraag is de basis van het rapport en de daaropvolgende werkzaamheden. Wij vinden het belangrijk om door te vragen, en ons in te leven in situatie zodat het eindresultaat op alle (soms nog niet bewuste) wensen.

Onze deskundige onderzoekers kunnen vaak tijdens het werk eventuele knelpunten direct oplossen.

Validatiemetingen

Wanneer er asbest wordt aangetroffen in een zwaardere categorie maar het is mogelijk met bepaalde technieken het werk uit te voeren, kan dit door een validatiemeting (SCi-547 en SCI-548) getoetst worden. Onze deskundige onderzoekers kunnen vaak tijdens het werk eventuele knelpunten direct met u oplossen.

Asbestonderzoek naar verontreiniging - NEN 2991

Bij onverwachte of ongewenste verontreiniging met of door asbest, kunnen we een onderzoek (conform de NEN 2991) uitvoeren. De wetgever verplicht een dergelijk onderzoek bij onder andere het in kaart brengen van de blootstellingsrisico's aan asbest voor de gebruikers en derden in gebouwen, woningen en objecten.

Door onze praktijkgerichte manier van werken en flexibiliteit garanderen we een snelle doorlooptijd en een uitstekende aansluiting op eventuele saneringswerkzaamheden.

Juridisch en vaktechnisch advies over asbest regels

Uw organisatie kan veel voordeel halen uit onze kennis over asbest. Onze specialisten zijn vakinhoudelijk geschoolde professionals met sterke analytische vaardigheden. Ze vergeten daarbij niet de verbinding tussen theorie en praktijk te leggen.

Wat is een asbestinventarisatie?

De algehele coördinatie rondom een sloopproject.

Validatiemetingen

De coördinatie van alle benodigde vooronderzoeken, meldingen, ontheffingsaanvragen en communicatie met nutsbedrijven, overheden en gemeentes.

Verontreinigingsonderzoeken

Begeleiden van de aanbestedingsfase en het opstelling van contractdocumentatie en directieramingen.

Juridisch en vaktechisch advies

Begeleiden van de uitvoeringsfase

Adviesbureau met expertise in asbest

Wij zijn pragmatische onderzoekers en adviseurs die echt luisteren naar opdrachtgevers en de kwaliteit van onze dienstverlening hoog in het vaandel hebben. De kracht van KP Adviseurs is dat we in onderzoekstrajecten tussentijds blijven communiceren en de opdrachtgever betrellen bioj beslismomenten. Klanttevredenheid is daarbij een belangrijke graadmeter met name voor de continuïteit van ons bedrijf.

Quote

"Pragmatisch advies en onderzoek op maat, door kennis en ervaring. " - Thierry de Wit / Manager Asbest

Asbest woordenboek

Korte uitleg van veel gebruikte termen bij asbest

Afdichtkoord

Wordt gebruikt voor het afdichten van pijpen, kachelruiten en deuren en fittings van metaal of kunststof.

Analytische vaardigheden

Vaardigheden die helpen bij het opbreken van een probleem in kleiner stukjes, het logisch analyseren ervan en uiteindelijk tot een resultaat komen. De vaardigheden die je in staat stellen om problemen op te lossen.

Arbeidsomstandighedenwet

Wet van 18 maart 1999, met daarin bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Asbest werd met of zonder bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Deze werden in het verleden veel gebruikt in bijvoorbeeld in gebouwen, woningen, installaties en schepen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen en werd het verboden.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is verplicht wanneer u bedrijfsmatig werkzaamheden (laat) uitvoeren, waarbij sprake is van verbouw of sloop, aan een gebouw of object dat gebouwd/gefabriceerd is voor 1 januari 1994. Een asbestinventarisatie geeft weer of er asbest aanwezig is bij een gebouw of object. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf.

Asbestinventarisatierapport

Uit dit rapport blijkt op welke plekken er in een gebouw of object asbesthoudende materialen zitten.

Asbestvezel

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen. Dat kan, meestal pas na jaren, kanker veroorzaken.

Certificatiestelsel asbest

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat bedrijven die asbest inventariseren en verwijderen in het bezit moeten zijn van een certificaat. Bedrijven en personen die voldoen aan de eisen van gezond en veilig werken met asbest worden gecertificeerd.

Certificerende Instelling (CI)

Een CI beoordeelt of een bedrijf of persoon aan alle eisen voldoet en voor een certificaat in aanmerking komt. Ook controleert een certificerende instelling of het bedrijf op de persoon een eenmaal verkregen certificaat kan behouden. Staat onder toezicht van de Raad van Accreditatie.

Chemische parameters

De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren. Chemische parameters kan Nitraat, Fosfaat en CZV zijn.

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Om asbest te kunnen inventariseren moet een medewerker kennis hebben van de risico's en over de specifieke kennis beschikken die nodig is om de werkzaamheden veilig te kunnen doen.

Destructief onderzoek

Bij dit onderzoek wordt de bouwkundige staat van een gebouw of constructie aangetast (bijvoorbeeld als asbestcement verwerkt is in funderingen).

Hechtgebonden asbest

Hierbij zijn de asbestvezels sterk verankerd in het bindmiddel. Hechtgebonden asbest geven weinig vezels af als het materiaal onbeschadigd is.

Niet-hechtgebonden asbest

Hierbij zijn de asbestvezels niet of nauwelijks aan een ander materiaal of product vastgemaakt. Dit betekent dat er snel asbestvezels vrij kunnen komen.

Persoonscertificaat DIA

Met een persoonscertificaat DIA toont de cusist aan te voldoen aan de geldende voorwaarden om op verantwoorde wijze asbestinventarisaties uit te mogen voeren. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving, asbest herkennen, nemen van monsters, inventarisatiemethoden en rapportage.

Raad van Accreditatie (RvA)

De RvA voert regelmatig audits uit om te kijken of de certificerende instelling zich aan de beoordelingsrichtlijnen houdt.

Spuitasbest

Spuitasbest is een brandwerend isolatiemateriaal dat voornamelijk bestaat uit asbest waaraan zeer weinig bindmiddel (niet-hechtgebonden) is toegevoegd. Het toepassen van spuitasbest is in Nederland sinds 1978 verboden.

Stichting Certificatie Asbest (SCA)

De Stichting Certificatie Asbest (SCA) coördineert en faciliteert binnen het werkveld asbest de wettelijke verplichte certificatie van onder andere asbestinventarisatie-bureau's. Alle bedrijven die een asbestinventarisatie mogen uitvoeren zijn opgenomen in het register van SCA.

Validatiemeting

Is een gevalideerde meting die u de mogelijkheid biedt om asbesthoudende toepassingen van een hogere risicoklasse terug te schalen naar een lagere risicoklasse. Een validatiemeting is dus een terugschalingsmeting.

Valideren

De gegevens ontdoen van foute en onbetrouwbare meetwaarden.