Sloopmanagement & toezicht

Sloopmanagement

Onze adviseurs kunnen het totale sloopmanagement bij ontwikkelingsprojecten voor u uit handen nemen. Naast gedegen milieukundige onderzoeken is een goede afstemming in de uitvoeringsfase tussen de verschillende disciplines (asbest, sloop, bodem en ecologie) van groot belang. Dit voorkomt onnodige vertraging en nadelige financiële gevolgen. Wij brengen de milieukundige risico’s ten aanzien van het ontwikkelingstraject voor u in beeld. Daarnaast adviseren wij u over de kosten en baten afwegingen.

Bij het uit handen geven van het gehele sloopmanagementtraject kunnen wij voor u een integrale of een individuele aanpak verzorgen. Hierbij wordt steeds gezocht naar een balans tussen de wettelijke kaders en de praktisch en financieel meest haalbare insteek.

Bij KP Adviseurs kunnen wij de kennis van zowel asbestinventarisatie, bodemonderzoek, ecologie en sloop onder één dak aanbieden. Stagnatie van de bouwwerkzaamheden (door bijvoorbeeld onvoorziene bodemverontreiniging) is vaak veel duurder dan het leveren van aanvullende onderzoeksinspanning in het voortraject. Door middel van onze grondige kennis en ervaring zijn wij in staat om in de onderzoeksfase al veel risico uit te sluiten, waardoor het herontwikkelingstraject in de uitvoering vaak soepeler verloopt.

Begeleiding voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase dragen wij zorg voor de onderstaande trajecten:

 • verzamelen van bouwkundige informatie van gebouw en omgeving;
 • uitvoeren van een asbest en gevaarlijke stoffen onderzoek;
 • uitvoeren van een stoffeninventarisatie met betrekking tot hergebruik van aanwezige restmaterialen;
 • uitvoeren van de nodige omgevingsonderzoeken (bodem, explosieven, archeologie, flora en fauna, geluid en trillingen, belendingen);
 • verzorgen van de sloopmelding met betrekking tot sloopwerkzaamheden;
 • opstellen en indienen van ontheffingsaanvragen Wet natuurbescherming (Flora & Fauna);
 • opstellen en indienen van een saneringsplan en BUS melding (bij bodemverontreiniging);
 • verzorgen en coördineren van het afsluiten van nutsvoorzieningen;
 • coördinatie en overleg met de diverse instanties, onder andere overheid, gemeente en nutsbedrijven.

Tendermanagement

In de aanbestedingsfase kunnen wij u bijstaan bij:

 • het selecteren van de juiste uitvoeringspartijen;
 • de aannemers kennis laten maken met het project middels een schouw op de locatie;
 • eventuele vragen van de inschrijvers naar aanleiding van de locatieschouw zullen wij in overleg met u beantwoorden;
 • alle ingediende aanbestedingsdocumenten beoordelen op volledigheid en correctheid;
 • het maken van een gunningsadvies om de beste aannemer voor de klus voor te dragen.

Contractmanagement

 • verzorgen van een sloop-, asbest- en bodemsaneringsbestek verwerkt op basis van de RAW systematiek;
 • technische werkomschrijvingen, V&G plannen (ontwerpfase) en sloopveiligheidsplannen verzorgen, welke tevens dienst kunnen doen als contractdocument;
 • op basis van de opgestelde documenten kunnen we een directieraming afgeven welke kan dienen als onderlegger voor het definitief vast stellen van het projectbudget.

Directievoering en toezicht

In de uitvoeringsfase kunnen onze ervaren en gecertificeerde medewerkers de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

 • toezichthouden op de uit te voeren werkzaamheden;
 • maken van wekelijkse voortgangsrapportages;
 • controle op afspraken vanuit het bestek, voortgang werkzaamheden, circulaire ambities, de veiligheid en op wet- en regelgeving:

Voor elke discipline hebben wij vakspecialisten in huis en daardoor kunnen we snel onderling schakelen. Onze aanpak is bij eerdere trajecten zeer succesvol gebleken, wij zetten deze dan ook graag voor u in!

Wat is een asbestinventarisatie?

De algehele coördinatie rondom een sloopproject.

Validatiemetingen

De coördinatie van alle benodigde vooronderzoeken, meldingen, ontheffingsaanvragen en communicatie met nutsbedrijven, overheden en gemeentes.

Verontreinigingsonderzoeken

Begeleiden van de aanbestedingsfase en het opstelling van contractdocumentatie en directieramingen.

Juridisch en vaktechisch advies

Begeleiden van de uitvoeringsfase

Adviesbureau met expertise in sloopmanagement

Quote

"Door onze jarenlange specifieke kennis van asbest, sloop en bodemtrajecten staan wij garant voor een slim en constructief sloop- asbest- en bodemsaneringsbestek" - Jelle Hendriks / Projectmanager Sloop - Asbest

Sloopmanagement woordenboek

Korte uitleg van veel gebruikte termen bij sloopmanagement

De Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt wetten en regelingen over onder meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Wet treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking. De omgevingswet maakt onderdeel uit van Ecologisch onderzoek.

Herontwikkelingstraject

Het (grondig) veranderen van het gebouw en de functionaliteit in combinatie met nieuwbouw (aan- of uitbouw).

Ontheffingsaanvraag

Een ontheffingsaanvraag dient te worden aangevraagd als beschermde flora en fauna wordt verstoord door de voorgenomen werkzaamheden.

RAW systematiek

Dit is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van contracten en het vormt de basis voor het maken van bestekken volgens een gestandaardiseerde, uniforme methode.

Sloopmelding

Een sloopmelding is verplicht wanneer meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd.

Sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een gedetailleerd sloopveiligheidsplan kunnen overleggen. Dit plan geeft een gedetailleerde omschrjiving van de wijze waarop en de fasen waarin de sloop wordt uitgevoerd.

Stoffeninventarisatie

Bij het uitvoeren van een stoffeninventarisatie wordt de gewenste gegevens, m.b.t. de vrijkomende producten en grondstoffen uit de te slopen woningen verzameld. De stoffeninventarisatie dient ten minste te omvatten de categorieën van sloopmaterialen die op grond van de Regeling Bouwbesluit 2012 op de slooplocatie dienen te worden gescheiden (artikel 8.9 Bouwbesluit 2012, juncto artikel 4.1 Regeling Bouwbesluit 2012).