Bodemonderzoek & planvorming

Wat is een bodemonderzoek en wanneer is het nodig?

Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Tijdens dit onderzoek wordt er onderzocht of de grond verontreinigd is.

Het bodemonderzoek is nodig om te onderzoeken of de bodem geschikt is voor ontwikkeling. bijvoorbeeld bouwactiviteiten, herontwikkelingsplannen of het aanvragen van milieuvergunning.

Welke bodemonderzoeken kan KP Adviseurs leveren?

Er zijn verschillende soorten onderzoek die onder de term bodemonderzoek vallen:

  • historisch vooronderzoek
  • verkennend bodemonderzoek
  • nader bodemonderzoek
  • maken van een rapportage welke dient als basis voor eventuele vervolgstappen.

KP adviseurs kan u vrijblijvend een voorstel doen betreft deskundige bodemonderzoeken, advies en begeleiding. Een van onze collega gaat met u in overleg zodat wij een passende aanpak op kunnen stellen en u zo snel mogelijk verder kan met uw project. Want de grootste kostenposten blijken vaak niet de onderzoeken of de maatregelen te zijn maar het gevolg van het niet of te laat uitvoeren ervan.

Historisch vooronderzoek

Een goed land- en/of waterbodemonderzoek begint bij een historisch vooronderzoek waarbij relevante historische informatie (o.a. archieven, oude luchtfoto’s, voormalige activiteiten en uitgevoerde bodemonderzoeken) worden geraadpleegd. Alle relevante informatie wordt verwerkt op een overzichtstekening en aan de hand hiervan wordt een boor- of sleuvenplan gemaakt. Zo is het ook voor een opdrachtgever inzichtelijk waar welke verdachte activiteiten zijn uitgevoerd. Dit vooronderzoek (incl. terreinverkenning) is het vertrekpunt van een goed en gedegen bodemonderzoek.

Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend land- en/of waterbodemonderzoek, conform respectievelijk de NEN 5740, NEN 5707 en/of NEN 5720, geeft inzicht in de bodemkwaliteit ter plaatse van een onderzoekslocatie. Hierbij wordt veelal gecombineerd onderzoek uitgevoerd naar chemische parameters (eventueel inclusief PFAS) en/of de aanwezigheid van asbest. Bij onderzoek naar asbest in waterbodems wordt een boot met specifieke monsternameapparatuur en een stortrooster ingezet. De onderzoeksresultaten worden getoetst aan de geldende normen en wettelijke kaders. De veldwerkers van KP Adviseurs BV zijn gecertificeerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000.

Nader bodemonderzoek

Een nader bodemonderzoek conform NTA 5755 zal worden uitgevoerd indien er sprake is van een significante bodemverontreiniging ter plaatse van een onderzoekslocatie. Op basis van bekende onderzoeksgegevens wordt een conceptueel model opgesteld en een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Bij een nader bodemonderzoek asbest wordt een uitgebreid sleuvenonderzoek gedaan om tot een representatief verontreinigingsbeeld te komen. Onderzoeksresultaten worden verwerkt in een overzichtstekening zodat betrokken partijen zich snel een beeld kunnen vormen van de verontreinigingssituatie. Tevens kan na deze fase een inschatting van de saneringskosten worden gemaakt en bijvoorbeeld een directieraming van de bodemsanering worden opgesteld. De accountmanager informeert de opdrachtgever structureel met betrekking tot de voortgang en tussentijdse onderzoeksresultaten zodat er eventueel tussentijds kan worden bijgestuurd.

Bodemonderzoek kosten

KP adviseurs kan u vrijblijvend een voorstel doen betreft deskundige bodemonderzoeken, advies en begeleiding. KP Adviseurs gaat met u in overleg zodat wij een passende aanpak op kunnen stellen en u zo snel mogelijk verder kan met uw project. Want de grootste kostenposten blijken vaak niet de onderzoeken of de maatregelen te zijn maar het gevolg van het niet of te laat uitvoeren ervan.

Asfalt- en funderingsonderzoek

Voorafgaand aan reconstructiewerk van asfaltwegen dient te worden vastgesteld of het (oude) asfalt wel of niet teerhoudend is en of het in aanmerking komt voor (warm) hergebruik. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever is het mogelijk dat er gericht onderzoek wordt gedaan naar kwaliteit van de deklaag, tussenlaag, onderlaag en/of de ondergelegen funderingslaag. Asfaltonderzoeken worden uitgevoerd conform CROW 210 met een PAK-markertest en/of laboratoriumonderzoek. Tevens kan worden vastgesteld of de ondergelegen funderingslaag voor hergebruik in aanmerking komt als NV-bouwstof. Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is hierbij ook een essentieel onderdeel.

Milieukundige begeleiding en planvorming

Indien een bodemsanering dient te worden uitgevoerd zijn de BRL SIKB 6000 milieukundig begeleiders van KP Adviseurs in staat om dit op een gedegen en pragmatische wijze uit te voeren. Hierbij kan zowel invulling worden gegeven aan de onderdelen processturing als verificatie. Indien gewenst kan er vooroverleg met het bevoegd gezag worden gevoerd met betrekking tot de haalbaarheid van een bepaalde saneringsaanpak.

Voorafgaand aan de uitvoering van een bodemsanering dient een saneringsplan, BUS-meldingen en/of Plan van aanpak te worden opgesteld. Door goed te luisteren naar de behoefte van de (potentiële) opdrachtgever kan de saneringswijze en–doelstelling worden gekozen. Communicatie, maatwerk en pragmatisch advies zijn hierbij de sleutelwoorden.

Van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden wordt een evaluatieverslag opgesteld dat ter goedkeuring wordt ingediend bij een bevoegd gezag.  

Land- en waterbodemonderzoek

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met bodemonderzoek en het in kaart brengen van mogelijke risico's.

Asfaltonderzoeken

Gerichte onderzoeken naar de kwaliteit van asfaltlagen en begeleiding van het project.

Milieukundige begeleiding bij bodemsanering

Een vakkundige begeleiding bij alle factoren rondom een bodemsanering.

Adviesbureau met expertise in bodemonderzoek

Quote

"Onze adviseurs denken met u mee en onderscheiden zich door grondige kennis om te zetten in pragmatische oplossingen"- Reimer van der Woude / Projectleider, vakgebied Bodem

Bodemonderzoek woordenboek

Korte uitleg van veel gebruikte termen bij bodemonderzoek en planvorming.

BRL SIKB 2000

De BRL SIKB 2000 bevat de spelregels voor een correcte voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voor het plaatsen van peilbuizen, de monsterneming van grond, grondwater, waterbodem en asbest in de bodem.

BRL SKIB 6000

BRL SIKB 6000 beschrijft de werkwijze bij de milieukundige begeleiding en evaluatie van alle soorten bodemsanering en het uitvoeren van nazorg conform het Besluit bodemkwaliteit.

Bodemonderzoek

Een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Tijdens dit onderzoek wordt er onderzocht of de grond verontreinigd is.

Bodemsanering

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor het bouwen gebruiken en (geheel of deels) slopen van bouwwerken. Hieronder staan de belangrijkste aspecten van het bouwbesluit over slopen en asbest uitgewerkt.

CROW 210

De CROW publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt" beschrijft hoe wegbeheerders en (onder)aannemers bij het verwijderen van asfaltconstructies moeten beoordelen of vrijkomend asfalt teerhoudend of teervrij is.

Funderingsonderzoek

Laat zien hoe de kwaliteit van een fundering is. Dit onderzoek moet gebeuren volgens landelijke richtlijnen opgesteld door de Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen (F3O)

Grondstoffen

Grondstoffen zijn natuurlijke hulpbronnen of goederen die worden verzameld en verwerkt om door mensen te worden gebruikt, zoals olie, suiker en kostbare metalen.

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) geeft regels voor de toepassing van grond en baggerspecie. Hiermee wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater als gevolg van de toepassing voldoende wordt beschermd.

Historisch vooronderzoek

Met behulp van een historisch vooronderzoek wordt een inschatting gemaakt of en waar op een bepaalde locatie bodemverontreiniging te verwachten is. Op basis van verschillende bronnen (bijvoorbeeld archieven, oude luchtfoto's, voormalige activiteiten en uitgevoerde bodemonderzoeken) wordt dit in kaart gebracht voordat veldwerk wordt uitgevoerd.

Monsternemingsapparatuur

Monsternemingsapparatuur wordt gebruikt voor het nemen van watermonsters.

NEN 5707

De NEN 5707 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend en nader onderzoek en de inspectie en monsterneming voor de bepaling van asbest in bodem en partijen grond.

NEN 5720

NEN 5720 beschrijft de werkwijze voor onderzoek in waterbodem, voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en daaruit vrijkomende baggerspecie.

NEN 5725

De NEN 5725 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het milieuhygiënisch vooronderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Het doel van het vooronderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie.

NEN 5740

De NEN 5740 is de Nederlandse Norm voor verkennend bodemonderzoek. De norm schrijft voor hoe bij onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging de onderzoeksstrategie moet worden opgesteld.

NTA 5755

De NTA 5755 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij nader bodemonderzoek gericht op een vermoedelijk geval van ernstige verontreiniging.

Nader bodemonderzoek

Een nader bodemonderzoek zal worden uitgevoerd indien er sprake is van een significante bodemverontreiniging ter plaatse van een onderzoekslocatie. Op basis van bekende onderzoeksgegevens wordt een conceptueel model opgesteld en een nader bodemonderzoek uitgevoerd om tot een representatief verontreinigingsbeeld te komen..

PAK-marker test

Is speciaal ontwikkeld voor het aantonen van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) waaronder teerachtigen in asfaltproducten.

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFASPoly- en perfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOAperfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) en PFOSperfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten). PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.

Stortrooster

Een stortrooster is geschikt voor afscheiding van grove delen in baggerspecie en een inspectie van asbestverdacht materiaal.

Teerhoudend asfalt

Teerhoudend asfalt bestaat voor een gedeelte uit koolteer, kortweg "teer" genoemd. Teer bestaat uit een grote hoeveelheid aan stoffen, waaronder polycyclische aromatiesche koolwaterstoffen (PAK's). Van PAK's is vastgesteld dat ze kankerverwekkend zijn.

Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend land- en/of waterbodemonderzoek geeft inzicht in de bodemkwaliteit ter plaatse van een onderzoekslocatie.